Aviolanda — Maintenance Valley Woensdrecht

Het grondgebied van de gemeente Woensdrecht bestaat voor een groot deel uit natuur. In het belangrijkste natuurgebied, De Brabantse Wal, ligt de militaire vliegbasis Woensdrecht. Als daar plannen ontstaan voor de ontwikkeling van een cluster van bedrijven en kennisinstellingen gericht op onderhoud van vliegtuigen, ontstaat spanning. Is deze ontwikkeling haalbaar zonder de natuurwaarden van het gebied aan te tasten. De Brabantse Wal is door de Europese Unie aangewezen als Habitatgebied, wat restricties stelt aan het gebruik en de verstoring van deze groene, natuurlijke en voor recreatief gebruik geschikte leefomgeving.

Aviolanda — Maintenance Valley Woensdrecht is een initiatief met grote ambitie. De maatschappelijke druk is groot om Aviolanda tot een succes te maken. De stellingen zijn in de loop van jaren betrokken. De gemeente en de provincie staan voor de taak verschillende partijen en belangen te verenigen. Een eerste verkenning benoemt alleen de voordelen van Aviolanda en legt meteen een claim op een kwetsbaar gebied om een nieuw industrieterrein van 30 ha mogelijk te maken. Het rapport leidt tot grote weerstand, misverstanden, beschuldigingen van kwade bedoelingen en wantrouwen. Tegen deze achtergrond besluit Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant een nieuw onderhandelingsproces in te richten volgens de Mutual Gains Approach (MGA).

Met de provincie en de gemeente als initiatiefnemer begint een gezamenlijk proces dat een oplossing moet opleveren waarin zoveel mogelijk belanghebbenden zich kunnen vinden. Er volgen gesprekken met alle betrokkenen afzonderlijk waarin de garantie wordt gegeven belangen en bezorgdheden een plaats te geven in het proces. De zoektocht naar oplossingen kenmerkt zich doordat gelijktijdige winst (mutual gains) voor People, Planet en Profit voorop staat. Het werken in drie “P-groepen” maakt dat oplossingen waar partijen zich vooraf in hadden vastgebeten, vrijer komen te liggen. Blokkades en eisen ten aanzien van ruimteclaims, natuurontwikkeling en de sociale agenda blijken minder hard als ze in samenhang besproken worden.

De uiteindelijke oplossing is op het eerste oog vooral een belangrijke winst voor de milieuorganisaties, aangezien het dertig hectare grote bedrijfsterrein niet buiten de vliegbasis Woensdrecht komt en de Brabantse Wal een ernstige ingreep bespaard blijft. Omgekeerd geldt natuurlijk voor voorstanders dat ze tevreden kunnen zijn dat de beschermde status van de Brabantse Wal de komst van Aviolanda niet heeft geblokkeerd.

Nadere informatie: www.woensdrecht.nl