MGA voor nieuwe omgevingswet

?

Nieuwe Omgevingswet: Een grotere kans met MGA

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft zich tot doel gesteld de wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu te vereenvoudigen. Dit zal voor een belangrijk deel gebeuren door het samenvoegen van een groot aantal wetten en regels in ??n Omgevingswet. In juni zond minister Schultz van Haegen de hoofdlijnen van deze nieuwe wet ? Beleidsbrief Eenvoudig Beter ? naar de Tweede Kamer. De eerste wetsteksten zijn voorjaar 2012 te verwachten.

De schets van de hoofdlijnen van de Omgevingswet laat zien dat er behalve een nieuw stelsel van wet- en regelgeving ook een cultuuromslag zal moeten plaatsvinden in de omgang met de wetten. Succes van deze nieuwe benadering is, zo laat de minister aan het einde van haar hoofdlijnennotitie zien, sterk afhankelijk van de kwaliteit van het besluitvormingsproces: ?Zoals de commissie-Elverding destijds voor infrastructuurprojecten analyseerde is er sprake van een wisselwerking tussen complexe wetgeving, de bestuurscultuur en de organisatie en voorbereiding van besluitvorming (kennis en kunde),? aldus de minister. Niet duidelijk wordt wat er dan met die nieuwe  integrale wet beter zou moeten gaan. In haar interviews lijkt de minister slechts de snelheid van de aanleg van infrastructuur op het oog te hebben.

In de communicatie van het ministerie wordt vaak naar het rapport Elverding verwezen. De vorige regering heeft dat rapport omarmd en vervolgens met de Crisis- en herstelwet de belangrijkste aanbeveling ? verbeter de kwaliteit van de besluitvorming en de bestuurscultuur ? ?vergeten? door te voeren. Het is te hopen dat de daar gemaakte fouten niet worden herhaald. De  voorgenomen verdere uitbouw van de verantwoordelijkheden van provincies en gemeenten vraagt inderdaad om een cultuuromslag, maar die komt zelden door wetgeving alleen tot stand.

Nu er een nieuw fundament wordt gelegd, moet inhoudelijke deskundigheid worden opgebouwd, procedurele kennis zelfs van de grond af . Minstens zo belangrijk zijn de procesvaardigheden. In de huidige praktijk blijkt daar een flink tekort te zitten die niet vanzelf zal worden opgevuld. Met name geldt dat voor opleiding en training in consensusbenadering (MGA), waarbij in het voortraject van een ruimtelijk plan of vergunningverlening onderhandeld wordt met belanghebbenden. Bestuurders en ambtenaren zullen zich onder andere vertrouwd moeten voelen met het gezamenlijk met stakeholders bepalen welke informatie nodig is om tot een verantwoord besluit te komen en welke afspraken moeten worden gemaakt over maatregelen die genomen kunnen worden, indien de afgesproken doelen niet worden gehaald.

Een van de projecten waar mogelijk een pilot voor deze nieuwe aanpak zal plaatsvinden is de inrichting van de Tweede Maasvlakte. Bij de besluitvorming hierover heeft MGA een belangrijke rol gespeeld. Andere projecten zijn de inpassingsplannen voor windmolenparken. ?Het Rijk geeft in die projecten invulling aan een andere inrichting en organisatie van besluitvormingsprocessen ?n voor verbeteringen van de bestuurscultuur. Om de kwaliteitsverbetering van besluitvormingsprocessen verder te stimuleren zal ik best practices in beeld brengen en breed verspreiden.? Onze netwerkdeelnemers kunnen nauwelijks wachten.

De Beleidsbrief Eenvoudig Beter is te vinden via http://tinyurl.com/IenM-Beleidsbrief-Omgevingswet