Juryreglement Frans Evers Award for MGA

Juryreglement 2020

Over het MGA Netwerk

Het MGA-netwerk is in 2008/2009 door een aantal MGA professionals op initiatief van Frans Evers opgericht. Sindsdien is het netwerk actief als inspirator en verbinder voor de MGA-gemeenschap in Nederland en daarbuiten. 

Volgens de statuten van het MGA Netwerk is het doel van het netwerk:

 • het ondersteunen en verspreiden van de ideeën met betrekking tot de theorie en de toepassing van het gedachtegoed van de Mutual Gains Approach;
 • het ondersteunen van de verspreiding van het ideeëngoed, de bekwaamheden en de contacten om het managen van processen met MGA in het belang van duurzame ontwikkeling te bevorderen;
 • het opzetten en instandhouden van een netwerk van personen, welke voorbedoelde bekwaamheden en contacten bezitten;
 • het door middel van beschikbaarstelling en of begeleiding van onafhankelijke voorzitters, beleidsbemiddelaars, procesbegeleiders of mediators met kennis en ervaring van MGA feitelijk bijdragen aan projecten van duurzame ontwikkeling;
 • en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Doelstellingen van de Frans Evers Award for MGA

De professionals die zijn aangesloten bij het MGA-netwerk willen met het instellen van deze prijs Frans danken en erkennen voor zijn werk. Zij zijn de initiatiefnemer van deze prijs. De doelstellingen van de Frans Evers Award zijn afgeleid uit de doelstellingen van het MGA-Netwerk. De prijs wordt gezien als een impuls voor: 

 • De ontwikkeling, verspreiding en toepassing van het theoretisch gedachtegoed van de Mutual Gains Approach ter bevordering van een op resultaat- en consensusgerichte aanpak en besluitvorming in complexe vraagstukken;
 • De inzet van MGA bij complexe opgaven waarmee een bijdrage wordt geleverd aan duurzame ontwikkeling, in het bijzonder ter bevordering van de implementatie van de SDG’s (Sustainable Development Goals – Verenigde Naties);
 • De opbouw en instandhouding van een netwerk van professionals om de samenleving te dienen door  MGA toe te passen en opgedane inzichten uit te dragen ter inspiratie voor anderen, door middel van de verspreiding van het belang van het bestaan van de MGA gemeenschap;
 • Het vragen van aandacht voor werk dat in de recente geschiedenis is uitgevoerd, relevant voor het Nederland van nu enhet onder de aandacht brengen van prestaties van de MGA-professionals.

De Frans Evers Award voor MGA is een initiatief van het MGA Netwerk, daarbij ondersteund door sponsoren. Ter mogelijke vergroting van de relevantie van de prijs zijn juryleden en sponsoren uit private sector, kennisinstellingen en overheid aangetrokken. 

De award wordt in beginsel jaarlijks uitgereikt. De prijs bestaat uit:

 • een bronzen beeld gemaakt door Ella van der Ven, door te geven als wisseltrofee bij iedere volgende uitreiking; bedrag van € 10.000,- te besteden aan de ontwikkeling van het vakgebied van de toepassing van de mutual gains approach;
 • de verplichting om de ‘opbrengst’ van de vakontwikkeling (van € 10.000,-) op een vooraf met de jury overeengekomen wijze te delen tijdens de conferentie of bijeenkomst met vakgenoten van het netwerk.

Aan de prijs is een jury en een juryreglement verbonden.

De prijs wordt mogelijk gemaakt door sponsoren. Tussen de sponsoren onderling is een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) opgesteld. De huidige sponsoren staan garant voor de komende 5 jaar. 

De sponsoren stellen een financiële bijdrage beschikbaar voor het veilig stellen van het vijf keer uitreiken van de prijs plus de beheerskosten. De sponsoren stellen hiertoe een financiele bijdrage beschikbaar met een totale som van € 62.500,-. 

De sponsoren zijn:

 • Antea voor maximaal € 2.500,- per jaar;
 • WesselinkVanZijst voor maximaal € 5.000,- euro per jaar.
 • P2 voor maximaal € 5.000,- euro per jaar;

Leden van de jury

In de jury hebben met ingang van 1 januari 2020 de volgende personen zitting:

 • Frans Evers, voorzitter van de jury;
 • Erik Pool, directeur Participatie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en algemeen secretaris van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving;
 • David Laws, werkzaam bij het Public Mediation Program van de Universiteit van Amsterdam;
 • Alexandra van Selm, programmadirecteur Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij de Sociaal Economische Raad;
 • De ontvanger van de prijs van het voorgaande jaar.

                 ==================================

Juryreglement 2020

Artikel 1 De prijstoekenning

 1. De Frans Evers Award for MGA wordt, onder voorbehoud van bijzondere omstandigheden, jaarlijks tijdens een MGA-conferentie namens de onafhankelijke jury uitgereikt.
 2. De prijs wordt toegekend aan een persoon of organisatie die zich op uitzonderlijke wijze in theorie of praktijk heeft ingezet voor het behoud, de ontwikkeling, de verspreiding en de toepassing van het MGA-gedachtegoed, in het bijzonder om het belang van duurzame ontwikkeling te bevorderen.
 3. De jury kan beslissen niet tot toekenning van de prijs over te gaan indien er onvoldoende geschikte nominees of in het oog springende MGA resultaten zijn.
 4. Van toekenning van de prijs zijn uitgesloten: 
 • Mensen die de sponsoren vertegenwoordigen en leden van de zittende jury en gedurende de eerste drie jaren medewerkers van de organisaties waarvan de juryleden deel uitmaken;
 • Mensen of organisaties die voorgedragen zijn vanwege inzichten, resultaten en/of ervaringen uitsluitend opgedaan buiten Nederland;
 • Een kandidaat of een organisatie aan wie de prijs al in de voorgaande vijf jaar is toegekend.

Artikel 2 De jury

 1. De jury bestaat uit vijf leden, bij de beslissing over toekenning van de prijs geldt een quorum van 3.
 2. Werknemers van de bedrijven die de prijs financieel mogelijk maken of hebben gemaakt, kunnen niet tot jurylid worden benoemd.
 3. De jury komt tenminste 2 keer per jaar bijeen om uit de aangemelde kandidaten de winnaar te selecteren.
 4. De jury is gehoudencriteria vast te stellen waaraan de geldprijs in relatie tot de winnaar besteed moet worden en met de winnaar tehetaccepteren en hetbesteden van de geldprijs.
 5. De jury beslist bij consensus van de aanwezige juryleden.

Artikel 3 De procedure

 1. De jaarlijkse uitreiking tijdens de MGA-conferentie wordt georganiseerd door het MGA-netwerk.
 2. De prijs wordt uitgereikt door of namens de voorzitter van de jury.
 3. Kandidaten kunnen zichzelf niet aanmelden. Zij worden door anderen aangemeld om in aanmerking te komen voor de prijs.
 4. Aanmelding dient plaats te vinden voor een door de jury bekend gemaakte datum uiterlijk vier maanden na het openstellen van de voordraagtermijn.
 5. Uit alle aanmeldingen stelt de jury een shortlist van maximaal10 kandidaten samen; de aandragers van deze kandidaten wordt door de jury gevraagd hun voorstellen toe te lichten volgens een door de jury vastgesteld format.
 6. De jury bepaalt 3 tot 5 formeel genomineerden en maakt dit door middel van een persbericht bekend. De genomineerden worden uitgenodigd voor het MGA-event waarop de winnaar bekend wordt gemaakt.