Hans van Zijst – Bestuurders moeten besturen

Datum: 15 november 2021, 19.30 tot 20.30 uur

Onderwerp: Bestuurders moeten besturen

Spreker: Hans van Zijst, strategisch omgevingsmanager, WesselinkvanZijst

Co-referenten: Martien Kuitenbrouwer en Paul Manders

Hans van Zijst gaat in op de rol van bestuurders in technisch of juridisch complexe opgaven. Hij beziet deze vanuit de bril van de omgevingsmanager. Welke rol spelen bestuurders zelf in de interactie en onderhandelingen met omgevingspartijen? Welke ruimte bieden zij voor informele participatie en onderhandelingen? Hoe balanceer je de uitdagingen van openheid en toegankelijkheid (onder meer opgenomen in het Ă…rhusverdrag) met de bestuurlijke verantwoordelijkheden om beleidsdoelstellingen te realiseren? Hoe verhouden bestuur en politiek zich tot elkaar, en zijn die wel te scheiden? Wat gaat de Omgevingswet betekenen voor bestuurders als de rol van de initiatiefnemer bij participatie belangrijker wordt (ten koste van de rol van het bevoegd gezag)?

Deze en andere vragen zal Hans behandelen op basis van zijn langjarige ervaring met ministers, gedeputeerden, wethouders en waterschapbestuurders in verschillende delen van Nederland. Met praktische handreikingen voor proces- en omgevingsmanagers!

Wesselink van Zeist

Mr. Hans van Zijst is in hart en nieren een strategisch omgevingsmanager met grote expertise en langjarige ervaring op bestuurlijk niveau. Hij faciliteert interactieve beleidsvorming tussen overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven/burgers en treedt ook op als facilitator, voorzitter en aanjager op het snijvlak van overheid en samenleving.

Vanaf 1982 werkte hij al aan de totstandkoming van het nationaal milieubeleid, waarna hij vele jaren als milieudiplomaat internationale milieuonderhandelingen voerde en verantwoordelijk was voor het mondiale milieubeleid van het voormalige ministerie van VROM. Hans is sinds 2011 mededirecteur van en senior adviseur bij WesselinkVanZijst, adviesbureau voor professioneel belangenmanagement. Vanuit een onafhankelijke positie adviseerde Hans in de afgelopen jaren onder meer over (dreigende) conflicten op bestuurlijk niveau bij dijkversterkingen in Groningen en Noord-Holland, bij de realisatie van natuurontwikkeling ten zuiden van Rotterdam, en bij de lozingsproblematiek van zeer zorgwekkende stoffen op de Maas.