Persbericht

?

MGA-professionals bundelen krachten

Een aantal vooruitstrevende Nederlandse professionals met MGA-expertise, heeft de krachten gebundeld en presenteetn zich sinds kort via de website www.mga-netwerk.nl. Zij vinden dat de besluitvorming in Nederland beter moet en beter kan, zodat oplossingen slimmer en sneller gerealiseerd worden. Het kan w?l, maar dan moet er minder traditioneel onderhandeld worden.

Bij onze ruimtelijke opgaven hebben we te maken met uiteenlopende belangen. Door onprofessioneel onderhandelen en vasthouden aan ingenomen standpunten komen we niet tot goede oplossingen. De Mutual Gains Approach (kortweg MGA) kan tot rijkere oplossingen en betere besluiten leiden. Het is een gezamenlijk zoekproces naar en de vaststelling van duurzame, toekomstbestendige oplossingen.

Iedereen kent de ?moeilijke? dossiers. energiecentrales, werklocaties en campussen, nieuwe infrastructuur, natuur. Nederland mag geen genoegen nemen met compromissen waar niemand echt enthousiast over is.

Verbeter bestuurlijke onderhandelingen

MGA is een systematische aanpak van bestuurlijke onderhandelingen die zowel de kwaliteit van besluitvorming als de besluiten zelf verbetert. De kern van de MGA is dat zoveel mogelijk belanghebbenden worden betrokken bij onderhandelingen over bepaalde besluiten en dat de belangen van partijen centraal staan bij het vormgeven van oplossingen. In plaats van de energie te steken in het bij elkaar brengen van niet te verzoenen standpunten, gaat MGA ervan uit dat  in goed opgezette onderhandelingen overeenstemming kan worden bereikt over oplossingen die aan zoveel mogelijk belangen tegemoet komen terwijl eigenlijk niemand slechter af is dan voor de start van de onderhandelingen. Doordat iedereen voordeel heeft bij deze benadering werd vaak de term “win-win” gebruikt. MGA heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat bij de discussie over de Tweede Maasvlakte de loopgraven werden verlaten en de oplossing op brede steun kon rekenen. MGA is in de Verenigde Staten ontwikkeld binnen het Program on Negotiation (Harvard/MIT/Tufts) en wordt in Nederland sinds het midden van de jaren ’80 toegepast, met name om complexe maatschappelijke vraagstukken in relatie tot het milieu aan te pakken. Het ministerie van VROM was daarbij de motor, mede onder aanvoering van toenmalig plaatsvervangend directeur Milieu, Frans Evers. Hij is een van de initiatiefnemers van het netwerk. In het boek “Het kan wel” beschrijft hij een tiental praktijkgevallen waarbij MGA een belangrijke rol heeft gespeeld. In de afgelopen jaren hebben o.a. door inspanning van het NIROV honderden Nederlanders kennis gemaakt met de toepassing van MGA.  De Minister van I en M verwijst in haar brief aan de Tweede Kamer over het nieuwe omgevingsbeleid impliciet naar de toepassing van MGA. Het ministerie is nog steeds een van de dragers van de benadering.

Het inzetten van een MGA in een bestuurlijk onderhandelingsproces vergt specifieke vaardigheden en een creatieve instelling van alle partijen aan tafel. De MGA-professionals werken allen, in verschillende disciplines, in het veld van de gebiedsontwikkeling. Zij begeleiden processen, organiseren trainingen en evenementen, werken aan kwaliteitsverbetering en kennisuitwisseling, en presenteren de methode en zichzelf via een gezamenlijke website.

Wie meer wil weten over het netwerk of de MGA-benadering kan de website bezoeken via www.mga-netwerk.nl of kan contact opnemen via info@mga-netwerk.nl.

06-17419411) of via info@mga-netwerk.nl.

?