MGA-professional

Steven de Bie

Avatar foto

Huidige positie: wetenschapper, zelfstandig adviseur, facilitator en trainer onderhandelen voor duurzaam landgebruik
Achtergrond: dier-ecoloog. Mijn eerste les in natuurbescherming was dat het verschaffen van een duurzaam bestaan aan mensen voorwaarde is voor een effectieve bescherming van biodiversiteit en natuur. Het ontbrak mij toen aan een instrument om belangen van mens en natuur samen te brengen in een grotere ‘taart’ in plaats van te moeten kiezen voor een van beide. In de IPMS training waaraan ik later mocht deelnemen werd mij duidelijk hoe belangen samen te brengen zijn en tot duurzame oplossingen kunnen leiden. De kennis die ik daar heb opgedaan heb ik later nationaal en internationaal veelvuldig kunnen gebruiken. Zo ben ik, met anderen, instrumenteel geweest om het conflict rond de gaswinning in de Waddenzee van een juridisch gevecht tot een multi-stakeholder overleg te brengen. Ook in kleinschaliger projecten breng ik het MGA denken in zoals in het ontwikkelen van een gezamenlijk landschapsvisie door lokale bevolkingsgroepen in Kenia en Tanzania. Recentelijk heb ik vanuit een zelfde insteek een verkenning uitgevoerd naar de kansen voor een dialoog omtrent de toekomst van de wolf in Nederland.
In de wereld van nu is natuurbescherming onderdeel van een complex vraagstuk waarin tal van belangen een rol spelen en waar alleen samenwerking tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor afspraken en acties kan leiden. Van betrokken personen, organisaties, instituten en overheden  wordt gevraagd om te denken in belangen in plaats van eigen posities, en om te onderhandelen vanuit een breder perspectief. Dat vraagt kennis. Sinds 2004 geef ik MGA trainingen in Nederland en  het buitenland (van Indonesië tot Mozambique), veelal gericht op een speciaal thema dat deelnemers samenbrengt: waterschaarste, kustbescherming, duurzame veehouderij.