MGA-professional

Aat Bal

Avatar foto

Aat Bal is op sinds begin 2020 Afdelingshoofd directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum van UWV. Daarvoor was hij plaatsvervangend directeur bij de directie Stelsel en Volksverzekeringen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder vervulde hij bij het Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid de functie van afdelingshoofd bij diverse afdelingen. Daarvoor werkte Aat onder andere bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aat Bal studeerde Biologie aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. Hij behaalde een Master of Public Administration aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Binnen het Ministerie van VROM maakte hij kennis met de Mutual Gains Approach en maakte hij zich het gedachtegoed eigen. Hij werd co-trainer in het interne opleidingsprogramma en in latere functies heeft hij de principes en de aanpak van MGA succesvol gebruikt. Hij is sinds de oprichting lid van het MGA-netwerk.